Regulamin

REGULAMIN

Właściciel sklepu


Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.chusty.com.pl jest firma ALFA 8 Maria Mirosławska , Al. Wilanowska 366A / 17, 02-665 Warszawa, NIP 959-001-44-78 (VAT EU PL9590014478), REGON 140513107, nr rachunku: 81 1140 2004 0000 3402 4207 3170 (mBank).

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski - w przypadku zamówień z innych krajów, koszty przesyłki kalkulowane są na podstawie cenników Poczty i Kuriera indywidualnie.

  Składanie zamówienia

W zamówieniu Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych informacji dotyczących danych adresowych, na które ma zostać przesłany zamówiony towar.

  Cenniki towarów znajdujące się na stronie sklepu uwzględniają podatek VAT.

Po złożeniu oferty Sklep poinformuje Klienta drogą wiadomości elektronicznej e-mail o jej otrzymaniu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści przyjęcia oferty, należy skontaktować się ze sklepem wysyłając maila na adres vega_k_w@poczta.onet.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
Z ważnych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia po potwierdzeniu oferty, Sklep może odstąpić od zawartej umowy. W takim przypadku strony zobowiązane są zwrócić sobie wzajemne świadczenia - w szczególności Sklep zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie kwoty pieniężne uiszczone tytułem zapłaty za zamówiony towar.
 Warunkiem wysłania produktu jest:
- w przypadku płatności z góry przelewem bankowym - zaksięgowanie należności na rachunku bankowym Sklepu.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie internetowym.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są kwotami brutto.

Dostawa

 Odbiór przesyłki należy pokwitować własnoręcznym podpisem.

Reklamacje
Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien odesłać go wraz z formularzem reklamacyjnym, przesyłką pocztową na adres firmy "ALFA 8".
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.

  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 1. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
 3. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez wysłanie e-maila na adres vega_k_w@poczta.onet.pl), załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty na adres sklepu z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 4. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zwrot towaru

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 •  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zamówienia. Firma ALFA 8 zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom, chyba że będziemy do tego zobowiązani przepisami prawnymi. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma ALFA. Złożenie zamówienia w naszym serwisie oznacza akceptację zasad postępowania z danymi osobowymi.

Pliki cookies
 
Korzystając z witryny chusty.com.pl oraz sklep.chusty.com.pl Klient wyraża zgodę, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, telefonie) do zapisywania na jego twardym dysku plików cookies.

Plik cookie to mały plik zawierający ciąg znaków, który wysyłany jest do komputera, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Strona internetowa www.chusty.com.pl oraz Sklep Internetowy www.sklep.chusty.com.pl używa plików cookie, by podnieść jakość usług i lepiej poznać sposób ich wykorzystania przez użytkowników. Korzystanie ze stron oznacza akceptację warunków opisanych w dziale Ochrona danych osobowych oraz Regulaminie korzystania ze strony.

 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy naszego Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Cała zawartość witryny internetowej www.chusty.com.pl (zdjęcia, fotografie, opracowania graficzne, ekspozycje, publikacje, teksty) jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Publikowane treści stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie takich materiałów bez uprzedniej zgody autora jest zabronione pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Postanowienia końcowe

Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu oraz akceptuje jego postanowienia w tym w szczególności wyraża zgodę na zapisywanie na swoim komputerze plików cookies przez witrynę www.chusty.com.pl ; www.sklep.chusty.com.pl .

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych informacji o zamawiającym. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia błędnie wypełnionych formularzy.

Regulamin obowiązuje od dnia: 25.12.2014